Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Permisjon

Arbeidstaker har krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, omsorg i forbindelse med fødsel, fødsel og foreldrepermisjon. Rettighetene til permisjon i forbindelse med det å få barn, gjør at foreldrene til sammen har rett til å få fri fra jobben fram til barnet er tre år. Det første året er lønnet fra NAV. Arbeidsgiver kan kreve at permisjonen er sammenhengende. Dette er begrunnet i arbeidsgivers behov for forutsigbarhet med tanke på bemanning.

Arbeidstaker har rett til å få fri den tiden hun trenger for å amme sitt barn. Denne permisjonen er ulønnet.

Arbeidstaker har krav på fri hvis barnet eller barnepasser er syk. Retten begrenser seg til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år og gjelder 10 dager hvert år, eller 15 dager hvert år hvis man har omsorg for mer enn to barn. Hvis barnet har en kronisk sykdom eller funksjonshemming, har arbeidstaker utvidede rettigheter. Arbeidsmiljøloven regulerer rettigheter til å få fri fra jobben. Svangerskapskontroll er eneste unntak. Her gir Arbeidsmiljøloven rett til lønn ved permisjon. Rettigheter rundt stønader i forbindelse med slike permisjoner er for øvrig regulert i folketrygdloven. Ta kontakt med NAV for nærmere opplysninger om slike stønader.

Arbeidstaker har krav på ulønnet utdanningspermisjon i inntil tre år, hvis arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst tre år, og ansatt hos samme arbeidsgiver de siste to år. For å ha rett til denne permisjonen, må utdanningen være en del av et organisert utdanningstilbud, men den trenger ikke å være relatert til den stillingen arbeidstaker har. Denne permisjonen kan likevel ikke kreves hvis den er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av driften i virksomheten.

Arbeidstaker har også rett til permisjon ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase, ved militærtjeneste og ved utførelse av offentlige verv.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost