Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktinė viešųjų įstaigų informacija
Spausdinti

Būsto nuoma

Nuomojant būstą nereikia jokio nuosavo kapitalo, išskyrus depozitą. Jei neturite pinigų depozitui, susisiekite su savo savivaldybe. Kai kuriuos savivaldybės duoda paskolą depozitui, kitos gali duoti garantiją, kurią kai kurie nuomotojai priims vietoj depozito.

Nuomininko teisės
Jūsų pagrindinės nuomininko teisės nusakytos nuomos sutartyje ir Būsto nuomos įstatyme. Būsto nuomos įstatymas draudžia diskriminuoti nuomojant būstus. Šalys (nuomotojas ir nuomininkas) gali laisvai sutarti būsto nuomos dydį, pasirašydami sutartį. Kai nuomos sutartis sudaryta, ji negali būti keičiama daugiau, nei nurodo panaudos kainos indeksas pirmuosius trejus metus. Indeksas keičiamas anksčiausiai po metų.

Nuomininkas neprivalo mokėti nuomos daugiau, nei už mėnesį iš anksto. Nuoma turi būti tam tikra pastovi suma. Taip pat galima sutarti, kad mokestis už elektrą bus mokamas papildomai pagal tai, kiek jos sunaudojama. Tas pats galioja mokesčiui už vandenį, jei jo sunaudojimas matuojamas. Kiti papildomi mokesčiai neleidžiami.

Nuomininkas turi teisę leisti artimiausiems šeimos nariams įsikelti į būstą. Neleidžiama nuomotojui įeiti į būstą be nuomininko sutikmo.

Būsto nuomos įstatymas nedraudžia nuomoti prasto stovio būstų, tačiau būstas, nepripažintas tinkamu gyventi arba keliantis pavojų sveikatai, negali būti nuomojamas. Jei nuomotojas suteikia neteisingą informaciją apie būstą, galima kontraktą nutraukti (trūkumai). Visi būsto trūkumai ar jei kas neveikia, jei nuomininkas apie tai žinojo prieš pasirašydamas kontraktą, nelaikomi trūkumais. Jei būstas turi trūkumų, nuomotojas privalo sutvarkyti juos, kad būstas būtų toks, kaip numatyta sutartyje. Jei nuomotojas nepataiso trūkumų, nuomininkas gali reikalauti nuomos sumažinimo arba nemokėti nuomos. Jei trūkumai yra esminiai, nuomininkas gali nutraukti sutartį. Visuomet susisiekte su nuomotoju, jei manote , kad kas nors negerai.

Nuomos sutartis
Visada galite reikalauti, kad būtų sudaryta raštiška nuomos sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko. Sutartyje turi būti nurodyta sudarančių sutartį šalių vardai, pavardės ir adresai, koks kambarys (kambariai) nuomojami ir nuomos dydis. Jei nuomotojas reikalauja depozito, tai taip pat turi būti nurodyta kontrakte. Nuomos nutraukimo terminas turi būti sutartyje, jei tai nėra trys mėnsiai. Apžiūrėkite būstą kai sudarote sutartį ir aprašykite sutartyje kaip būstas atrodo. Sudarykite sąrašą baldų ir kitų būste esančių daiktų ir aprašykite jų stovį.

Sudarant nuomos sutartį būtų protinga naudotis paruoštu standartiniu kontraktu.

Depozitas
Depozitas yra pinigų sumą, kurią nuomininkas užstato kaip nuomos mokėjimo garantiją. Depozitas negali būti didesnis nei 6 mėnesių nuomos suma. Suma įdedama į tam tikrą banko sąskaitą (deponuojama), ir nei nuomotojas, nei nuomininkas ta suma nuomos laikotarpiu negali disponuoti. Jei nuomotojas reikalauja, kad nuomininkas sumokėtų depozitą į nuomotojo sąskaitą ar kad sumokėtų depozitą grynais, nuomininkas turi visuomet atsisakyti tai daryti. Jei atidarant sąskaitą depozitui padėti imamas mokestis, jį turi sumokėti nuomotojas. Kai nuomos santykiai baigiasi, paprastai nuomotojas parašo raštišką sutikimą, kuriuo nuomininkui leidžiama iš banko pasiimti depozitą. Jei tai neįvyksta, nuomininkas turi raštiškai reikalauti, kad bankas jam išmokėtų depozitą. Bankas raštiškai perspėja nuomotoją apie tokį reikalavimą, ir informuoja jį, kad suma bus išmokėta nuomininkui, jei nuomotojas per penkias savaites po to, kai buvo gautas perspėjimas, neiškels ieškinio. 

Parama būstui
Parama būstui yra valstybinė finansinės pagalbos tvarka asmenims, kuriems sunku dalyvauti laisvoje būstų rinkoje. Parama būstui padės asmenims, turintiems mažas pajamas ir dideles būsto išlaidas susirasti būstą arba likti gyventi tame būste, kurį jie turi. Pagal šią tvarką mokės valstybė, ir tvarką administruoja Būsto bankas ir savivaldybės.

Visi, turintys finansinių sunkumų, automatiškai neįgyja teisės į paramą būstui. Tik tada, kai yra išpildytos tam tikros nustatytos šiai tvarkai sąlygos, duodama būsto parama. Prašymo paramai teikimo terminas yra 14 kiekvieno mėnesio diena. Jei priimamas teigiamas sprendimas, parama išmokama 10 sekančio mėnesio dieną.

Sutarties nutraukimas
Sutartys gali būti terminuotos (nenutraukiamosios) ir neterminuotos (nutraukiamosios). Terminuota nuomos sutartis baigiasi jos nenutraukiant numatytu sutartyje laiku. Atsižvelgiant į nuomininkų interesus, pagrindinė taisyklė yra ta, kad terminuotos sutartys negali būti sudaromos trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui. Kaip nuomininkas, Jūs neturėsite trumpesnės nei trejų metų nuomos sutarties, bet terminuota nuomos sutartis vitiek gali būti nutraukta, jei nesutarta kas kita.

Neterminuota sutartis galioja iki to laiko, kol jos viena iš šalių nenutraukia. Jei nuomos sutartyje nesutartas sutarties nutraukimo terminas, jis tuomet yra trys mėnesiai. Nuomininkas gali nutraukti sutartį, nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties nutraukimas turi būti raštu, nuomotojas gali nutraukti sutartį, jei turi tam pakankamą pagrindą. Nuomotojo sutarties nutraukimas turi būti raštu. Nuomininkas gali užprotestuoti nuomotojo sutarties nutraukimą, ir nutraukimas tokiu atveju negalioja, jei nuomotojas neperduoda bylos Draugiškam teismui (Forliksrådet) arba Būstų nuomos konfliktų komisijai (Husleietvistutvalget, ty. HTU) Osle, Akershus, Bergene ir Trondheime.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui